JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

Lektor
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. je absolventem Policejní akademie ČR v Praze v oboru bezpečnostně-právní činnosti a absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získal doktorský titul. Působil u Městské policie hlavního města Prahy i jako vedoucí právního oddělení. V současnosti pracuje na legislativním a právním odboru České národní banky. Jako lektor působí v oblastech souvisejících se správním právem. Je členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, rozkladové komise Ministerstva vnitra, komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců a je externím spolupracovníkem Svazu měst a obcí ČR. Je spoluautorem komentáře správního řádu, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona o některých přestupcích, zákona o obecní policii, zákona o kontrole, publikace Obecní policie, Dopravní právo, Základy správního práva trestního a dalších.