Soutěž o poukaz do wellnessu INFINIT STEP

Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže s názvem „soutěž  o poukaz do wellnessu INFINIT STEP“ (dále jen „soutěž“).

I. Soutěž pořádá:
společnost Cardiff Academy SE
se sídlem: Na Folimance 2155/15, Praha 120 00
IČO: 08388806
DIČ: CZ08388806
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2274
(dále jen „pořadatel“)

II. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 4. 3. 2024 do 17. 3. 2024 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky v prostředí sítě Facebook (www.facebook.com/CardiffAcademy). Pořadatel o soutěži informoval prostřednictvím facebookového postu uveřejněného dne 4. 3. 2024.

III. Soutěžící:
Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „soutěžící“). Z účasti v soutěži jsou vyloučeni pracovníci pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Soutěžící musí mít vytvořený osobní Facebookový profil. Do soutěže se zájemce zapojí napsáním správné odpovědi na soutěžní příspěvek pod facebookovým postem na následující adrese: https://www.facebook.com/CardiffAcademy/photos. Komentáře mohou soutěžící psát během doby konání soutěže, nejpozději do 17. 3. 2024. Komentáře uveřejněné po tomto datu nebudou zahrnuty do slosování. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

IV. Výhra v soutěži a určení výherce
V soutěži se hraje o poukaz do wellnessu INFINIT STEP (dále jen „výhra“).
Výherci budou vybraný formou losování. Losovat se bude ze všech soutěžních odpovědí uveřejněných v komentářích pod soutěžním facebookovým postem. Soutěž má tři výherce.

V. Oznámení o výhře a její předání
O své výhře bude výherce informován prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku do sedmi pracovních dnů od skončení soutěže. Součástí informace o výhře bude ze strany pořadatele žádost o osobní vyzvednutí výhry, popřípadě žádost o zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry (jméno a příjmení, adresa pro doručení výhry). Výherce je povinen si výhru vyzvednout do 7 pracovních dní, nebo zaslat prostřednictvím zprávy požadované kontaktní údaje. V případě, že výherce nesplní výše uvedenou podmínku, jeho nárok na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný soutěžící. Výhra je nenároková. Výhru si je nutné vyzvednout v sídle pořadatele. Případně je možné na náklady soutěžícího výhru zaslat na jím požadovanou adresu. V případě, že se pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme výhru, zaniká výherci v plné míře nárok na tuto výhru. Místo výherce bude vylosován jiný soutěžící.

VI. Zpracování osobních údajů
Pořadatel soutěže bude zpracovávat osobní údaje soutěžících v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů dle Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pořadatel bude tyto osobní údaje soutěžících zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže, a to max. po dobu 6 měsíců od skončení doby konání soutěže. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě pro pořadatelské a marketingové účely soutěže. Soutěžící může kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu marketing@cardiffacademy.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu soutěžícího, včetně ztráty nároku na výhru. Výherce může být zveřejněn na webových stránkách pořadatele soutěže. Pořadatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto soutěží. Výherce souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním výhry může být využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výherce nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění. Výhru nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok. Pořadatel nezodpovídá za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry v případě změny korespondenční adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel zároveň nezodpovídá za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry z důvodů, za které je odpovědný výherce. Výhru není možné reklamovat. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící při podezření z podvodného jednání nebo obcházení pravidel. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na www.cardiffacademy.cz/pravidla-souteze

V Praze dne 4. 3. 2024.