H-ENV

Enviromentální politika

Enviromentální politika
Cílem tohoto předmětu bude poskytnutí základních informací o příčinách vzniku a rozvoji environmentální politiky v této době. Základem modulu bude problematika formování mezinárodní environmentální politiky a environmentální politiky EU, které tvoří základní rámec pro rozvoj politiky životního prostřední v České republice. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuPředmět je rozdělen do tří sekcí, v první shrnuje úvod do environmentální politiky a vymezuje základní pojmy, cíle, principy a nástroje užívané v environmentální politice. Soustředí se na vybrané nástroje environmentální politiky ČR a navrhuje její další rozvoj.

V druhé sekci stručně vymezuje podstatu a funkci mezinárodní environmentální politiky, charakterizuje základní etapy ve vývoji mezinárodní environmentální politiky. Tato část má za cíl charakterizovat její vývoj jako proces, jehož se účastní jednotlivé suverénní státy a jejich uskupení a ve kterém stále významnější úlohu sehrává i Evropská unie.

Třetí část se zaměřuje na historií a vývoj environmentální politiky Evropské unie. V této části je stručně popsán vývoj začlenění problematiky životního prostředí do práva Evropské Unie a rozvoj navazující (sekundární) legislativy. Cílem je vymezit a stručně charakterizovat hlavní problémy životního prostředí a přístupy k jejich řešení v EU.

  • Předmět a funkce environmentální politiky
  • Životní prostředí a jeho funkce
  • Environmentální problémy a jejich rozměr
  • Environmentální politika jako proces

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.