H-MNG

Management

Management
Předmět si klade za cíl studentům představit základní pojmy a nástroje používané v managementu a vymezit a definovat jeho funkce. Student si osvojí roli manažera a jako absolvent by měl zvládat formálně-logickou stránku rozhodovacího procesu a dokázat uplatnit všechna hlediska při navrhování organizační struktury a popsat způsoby, jak uplatnit svou moc a vliv v organizaci. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuPředmět je určen k přiblížení pojmu management a jeho zakotvení v praktikách v managementu společnosti. Lze ho ale využívat i mimo, například v současných vědních disciplínách. 

Předmět se věnuje dvěma směrům funkcí managementu – sekvenčním a paralelním. Mezi sekvenční funkce patří plánování, organizace, vedení a kontrola, k paralelním můžeme zařadit například analýzu, rozhodování či implementaci. Zabývá se také profilem managera a jeho kompetencemi, které jsou klíčovým předpokladem pro úspěšný výkon manažerské funkce. 

Dále se studenti seznámí s konceptem leadershipu, který specifikuje jako klíčovou hnací sílu pro vytvoření konkurenčních výhod. 

  • Vedení lidí, motivace a komunikace
  • Formulace cílů
  • Rizika implementace

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.