HRM501

Pracovní podmínky

Pracovní podmínky
Cílem předmětu je poskytnutí základních informací o pracovních podmínkách zaměstnanců, především pak pracovní doby, jejího rozvržení, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti apod. Do této problematiky patří i tzv. flexibilní formy zaměstnávání (např. práce konané mimo pracovní poměr nebo nerovnoměrně rozvržená pracovní doba). Dále do předmětu patří podmínky práce a péče o pracovníky. Na závěr se věnuje stížnostem zaměstnanců a jejich řešení. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět shrnuje veškeré pracovní podmínky nezbytné v každé spolupráci zaměstnance a zaměstnavatele. Studenti se seznámí s pracovní dobou, možnostmi různých forem smluv a spoluprací, pracovní zátěží nebo stresem. 

Neméně důležitou částí bude samostatná část věnující se povinné péči o pracovníky, která je vzhledem k důležitosti zaměstnanců neopomenutelná. 

Závěrem se studenti seznámí s disciplinárním řízením, s riziky porušení povinností, jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele v pracovně právních vztazích a jejich následky.

  • Pracovní doba, rozvržení pracovní doby
  • Pracovní prostředí – prostorové a fyzikální podmínky práce, BOZP
  • Jiné formy zaměstnávání
  • Problém nedobrovolné flexibility a sociálně právní ochrana

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.