HRM101

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů
Předmět má za úkol uvést studenty do základů řízení lidských zdrojů. Má za cíl představit význam a úkol řízení lidí, jeho vývoj a pojetí a seznámit studenty s trendy v personálním řízení. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuKlíčový zdroj pro fungování organizace jsou lidé – ti rozhodují o finančních i materiálních zdrojích a pracují s informacemi. Lidé jsou pro organizaci značnou investicí, jejich schopnosti jsou však nepostradatelné, a proto jejich řízení ovlivňuje výkonnost a prosperitu každé společnosti. 

Lidské zdroje a jejich řízení se vyvíjí od počátku 20. století spolu s rozvojem managementu. Pro personální práci byly využívány poznatky z celé řady vědních oborů a v závislosti na historický kontext se měnil význam i podoba.

Personální řízení je úkolem pro vrcholové vedení, které musí určit personální strategii a z ní poté vyplývající personální politiku všech manažerů, kteří mají na starosti vedení svých podřízených a podílejí se tak na personální činnosti. 

  • Význam a úkoly řízení lidí v organizaci
  • Východiska a vývoj personálního řízení
  • Systém personálních činností
  • Trendy v řízení lidí

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.